STRONA GŁÓWNA / ABC WOLONTARIUSZA

ABC WOLONTARIUSZA

Czym jest wolontariat?

Wolontariat jest świadomą, dobrowolną działalnością podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Kim jest wolontariusz?

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Czy wolontariat jest uregulowany prawnie?

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalonej w 2003 roku.

Jakie obowiązki ma wolontariusz?

• Musi posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
• Ma obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem.

Jakie prawa ma wolontariusz?

• Ma prawo zawrzeć porozumienie o współpracy z organizacją lub instytucją, na rzecz której działa jako wolontariusz. W porozumieniu musi zostać określony zakres obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość i sposób jego rozwiązania oraz inne kwestie ważne zarówno dla wolontariusza, jak i dla placówki, w której działa.
• Jeśli wolontariat trwa dłużej niż 30 dni, porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej.
• Jeśli wolontariat trwa nie dłużej niż 30 dni, porozumienie może być ustne, ale wolontariusz ma prawo żądać potwierdzenia go na piśmie.
• Ma prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu przez siebie wolontariatu, w tym o zakresie wykonywanej pracy.
• Na prośbę korzystający może wystawić pisemną opinię na temat wolontariatu.
• Ma prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych.
• Ma prawo uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez siebie czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
• Ma prawo do odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.
• Ma prawo do pokrywania przez korzystającego kosztów podróży służbowych i diet, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach. Może zwolnić korzystającego z tego obowiązku, ale tylko w formie pisemnej. Często zwolnienie jest częścią porozumienia.

Czy wolontariat można wpisać do CV?

Tak, każdy wolontariat jest oficjalnym podjęciem współpracy, więc wolontariusz zawsze może poprosić o zaświadczenie o wykonywanej pracy oraz o zakresie obowiązków. W trakcie trwania wolontariatu, wolontariusz nabywa nowe umiejętności, również związane z koordynowaniem projektów, co stanowi bardzo cenne doświadczenie i jest respektowane przez pracodawców.

Koordynatorzy pracy wolontariackiej w organizacjach pozarządowych, instytucjach publicznych, liderzy wolontariatu pracowniczego, jak i sami ochotnicy obserwują wzrost znaczenia kwalifikacji zawodowych i kompetencji uzyskiwanych podczas pracy.

Czy każdy może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz nie jest karana. Niektóre instytucje decydują się na współpracę z niepełnoletnimi, jednak wówczas niezbędna jest zgoda rodziców. Często organizacje poszukujące wolontariuszy moją również inne wymagania, lecz zależy to indywidualnie od danej instytucji oraz rodzaju pracy, jaką wolontariusz ma zamiar wykonywać.

Czy wolontariusz musi mieć doświadczenie?

W Wolontariacie doświadczenie nie jest wymagane. To właśnie charytatywna praca ma na celu m.in. pomóc zdobyć takie doświadczenie. Jednak należy pamiętać, że przed podjęciem wolontariatu, każda osoba przechodzi rozmowę rekrutacyjną, aby korzystający mógł lepiej poznać daną osobę oraz sprawdzić, czy ma predyspozycję do pracy w konkretnym rodzaju wolontariatu.

ZOBACZ TAKŻE